خـدمــات

    شرکت  بنا پارس خدمات مختلفی از جمله: مدیریت پروژه، معماری، طراحی داخلی، مهندسی سازه، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و اجرا را به بخش خصوصی و دولتی ارائه می دهد.
تیم حرفه ای ما در بخش های گوناگون برای ایجاد فضاهای مورد نیاز کارفرما با مشاورین مختلف ایرانی و خارجی همکاری می کنند. 

     فراتـــر از انـتــظـارات کارفرما در جهت
ایمـنـی، کیفـیـت، عمـلکـرد، و زیبـایــی و هـمچنیـن
مقـاومـــت در آزمــون زمــان ، 
​​​​​
هـــدف مـا در اجـرای پـروژه های گوناگون می باشد.  


     خدمـــات کامل معمـــاری در پروژه های مختلف تجاری، اداری و اقامتی.
هدف ما ایجاد فضاها و مکان‌هایی تاثیرگذار 
​​​​​و ماندگار
می باشد.
تیــم خــلاق با استفاده از فناوری های
سخت افزاری و نرم افزاری به روز،
​​​​​​​جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای یک پروژه از زمان شروع تا تحویل نهایی .

معماری​​​​​​​

ساخت و اجرا

مکانیکال و الکتریکال

     تیم ما تمام جنبه های MEP را مدیریت می کند، از طراحی، تجزیه و تحلیل و پیاده سازی، با استفاده از بهترین شیوه ها  برای نتایج بلندمدت.