بـنـا پـارس

آثـار

(سهامی خاص)​​​​​​​

طراحـی

ساخت و اجـرا

مـدیریـت پــروژه

شرکت بـنا پـارس بر اساس ایده، ارائه راه حل های جامع و یکپارچه در صنعت ساختمان شکل گرفته است.
بر این مبنا تلاش شده است که کلیه خدمات مورد نیاز در این صنعت از مرحله تعریف پروژه و مطالعات بازار، طراحی، مدیریت منابع مالی و فروش و همچنین مدیریت بر ساخت در این مجموعه ارائه شود. همچنین با توجه به گستردگی و وسعت پروژه های خصوصی در سال های اخیر و نیاز های این بخش به کیفیت بالاتر خدمات مهندسی و سرعت بالای اجرایی، این مجموعه در پروژه های بیشتری مبادرت به ارائه راه حل های جامع نموده است و شاید از این نظر جزو معدود شرکت هایی باشد که خدمات تا بدین حد گسترده ارائه می نماید.

همچنین سایر توانمندیها از جمله ارتباط مناسب با مشاوران ملی و بین المللی از قبیل مشاوران کانادایی، هلندی و آلمانی که حضور آنها در پروژه های خاص به جهت انتقال دانش فنی بعضاً ضروری به نظر ​​​می رسد امیدی ایجاد نموده تا شرکت بناپارس بتواند در پیشرفت و آبادانی کشور گامی هر چند کوچک ولی موثر بردارد.

پـروژه هـای

شاخص